Aanvraagdocument of A-document

Het aanvraagdocument of A-document is een standaard digitaal aanmeldingsdocument dat een hulpverlener tot de intersectorale toegangspoort jeugdhulp richt, om toegang te krijgen tot meer ingrijpende en niet-rechtstreeks toegankelijke  jeugdhulp. Een cliënt kan zichzelf niet aanmelden bij de toegangspoort. Een A-document zal steeds ingevuld en doorgestuurd worden samen met een jeugdhulpverlener. (dat kan een hulpverlener zijn van de onthaaldiensten of uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp). 

Actualisatieronde

Op regelmatige tijdstippen organiseren de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) én het sociaal verhuurkantoor (SVK) actualisatieronden om na te gaan of mensen op de wachtlijst nog interesse hebben in een sociale woning. Deze brief ontvang je per post. Het is héél belangrijk dat je deze brief (kan) ontvangen en beantwoorden! Zorg er dus voor dat je steeds de juiste gegevens doorgeeft aan de SHM'en en het SVK zodanig dat ze jou steeds kunnen bereiken. Mis je de brief en kan wordt je inschrijving op de wachtlijst niet bevestigd, dan word je van de lijst geschrapt. 


 Tip: geef steeds veranderingen in je situatie door:  gezinssamenstelling, verhuis, medische situatie, financiële situatie, … 


Gerelateerde infofiche: huisvestingsinitiatieven


 

Adviserende arts

Wanneer je langdurig ziek bent zal een adviserende arts je arbeidsongeschiktheid controleren. Deze arts is een werkgever van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent, maar werkt volledig onafhankelijk. Een belangrijke taak van de adviserend arts is ook om je te begeleiden doorheen jouw arbeidsongeschiktheid. Hij bekijkt of een terugkeer naar het werk voor jou tot de mogelijkheden behoort en of jij hiertoe aangepaste maatregelen nodig hebt. 


Ook nog interessant: 


 

Alimentatie of onderhoudsbijdrage

Onderhoudsbijdrage of alimentatie duidt op het betalen van een bijdrage door de ouders om in het onderhoud van een kind te voorzien. Het kan ook gaan over het onderhoud van de behoeftige ex-partner.

Wanneer het kind minderjarig is, wordt de onderhoudsbijlage betaald aan de ouder die instaat voor de onderhoud van het kind. Is het kind meerderjarig, dan kan er afgesproken worden dat het rechtstreeks aan het kind wordt betaald. 

Zolang het kind geen eigen inkomen heeft bestaat er  onderhoudsplicht.

Ambtshalve schrapping

Je wordt ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister wanneer je langer dan 6 maanden niet verblijft op het adres waar je bent ingeschreven én je feitelijke verblijfplaats niet gekend is. Als je langdurig dakloos was of lang in het buitenland verbleef, bestaat de kans dat je ambtshalve geschrapt bent uit het register. Je hebt dan geen officieel adres meer en dan besta je administratief ook niet meer in België. Bijgevolg is je identiteitskaart ongeldig en zal je moeilijkheden krijgen met de bank, je ziekteverzekering, de VDAB, ... met andere woorden: je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. 


Tip: Voorkom ambtshalve schrapping door bij een verhuis je adreswijziging door te geven of vraag als dakloze een referentieadres aan bij het OCMW


Let op: Ook zonder referentieadres heb je recht op een leefloon. Personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres. Meer info via de rechtenverkenner.


 

Ambulant en mobiel

Ambulante diensten zijn diensten waarbij je je voor behandeling of begeleiding (meestal op afspraak) verplaatst naar de dienst. Nadien ga je terug naar huis. In sommige gevallen komt de zorgverstrekker bij je thuis langs, zodanig dat je je niet moet verplaatsen. In dat geval spreken we van mobiele begeleiding.  Als je gebruik maakt van ambulante of mobiele diensten dan krijg je begeleidende zorg zonder verblijf of overnachting.

Antidiscriminatiewetgeving

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt discriminatie op grond van een reeks zogenaamde 'beschermde criteria' (bijv. afkomst, handicap, leeftijd, geslacht enz...)

Discriminatie kan zich voordoen op verschillende domeinen: 


Tip: Lees de definitie van Unia van 'discriminatie' 


 

Antiracismewetgeving

De Antiracismewet maakt daden ingegegevn door racisme of xenofobie strafbaar en bepaalt ook de strafmaat. 

Samen met de antidiscriminatiewetgeving worden 5 'raciale criteria' beschermd, namelijk nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Wanneer iemand benadeeld wordt op grond van deze criteria, kán er sprake zijn van discriminatie.

Voorbeeld, een werkgever weigert iemand in dienst te nemen omwille van diens huisdkleur, een verhuurder die in zijn advertentie schrijft uitsluitend te willen verhuren aan Vlamingen, ... 

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer (buiten de EU!!) in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je een arbeidskaart nodig. 

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart B: je krijgt met de arbeidskaart de toestemming om te werken voor één bepaalde werkgever of voor één bepaalde functie of job (geldt voor een bepaalde duur, verlengbaar)
  • Arbeidskaart A: je kan met deze arbeidskaart overal werken (bij om het even welke werkgever en voor om het even welke functie of job) en is voor onbepaalde duur geldig. Meestal wordt deze kaart uitgeraakt wanneer iemand lang genoeg heeft gewerkt met een arbeidskaart B. 
  • Arbeidskaart C: voor buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om specifieke verblijfsredenen anders dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen) (geldt voor een bepaalde duur, verlengbaar)

Een arbeidskaart kan je aanvragen bij Departement Werk en Sociale Economie


Tip: Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.


 

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer je niet in staat bent om te werken wegens ziekte, een ongeval of na een ziekenhuisopname, kan je recht hebben op een zogenaamde 'arbeidsongeschiktheidsuitkering'. Dit is een vervangingsinkomen dat je krijgt via je verplichte ziekteverzekering. Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door je arts. Bedienden moeten het ziekenfonds waarschuwen binnen 28 dagen en arbeiders binnen 14 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer je een langere periode geen arbeid kan verrichten, kan je 'arbeidsongeschiktheid' vervangen worden door een 'invaliditeitsuitkering'.


Tip: Informeer je zo snel mogelijk bij je ziekenfonds. Als je je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat bezorgt, verlies je een deel van je uitkering.  


Ook interessant: Beroepsziekte - arbeidsongeval

Arbeidszorg

Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van tewerkstelling van mensen die nood hebben aan en willen werken op maat, maar die niet (meer) of nog (niet) in het betaalde circuit terecht kunnen. Dat kan omwille van een arbeidshandicap, een beperking, een psychische problematiek, ...  De persoon leert (opnieuw) een werkritme aan en doet werkervaring op, maar zonder dat hier de druk  en stress aanwezig is van een betaalde baan. In het ideale geval is het een opstap naar betaalde arbeid. Het is de VDAB die je naar arbeidszorg zal toeleiden.

 

Asielzoeker - verzoeker om internationale bescherming

Een asielzoeker is iemand die asiel vraagt in een land waarin hij denkt veiliger of beter te kunnen leven. Er kunnen twee soorten asielzoekers onderscheiden worden:

  • (Politieke) vluchtelingen (veiligheidsredenen)
  • Economische vluchtelingen (kans op beter leven)


Landen die het Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend zijn verplicht om politieke vluchtelingen op te nemen. 


Nieuwe terminologie: asielaanvraag -> verzoek om internationale bescherming / asielzoeker -> verzoeker om internationale bescherming


Gerelateerde infofiche: Mensen met migratieachtergrond - asiel en vluchtelingen

Assistentiewoning

Een assistentiewoning (vroegere serviceflat) is een woning voor 65-plussers die aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet en douche, er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen, ... Je kan kiezen om te huren of om te kopen. Als je gezondheid plots achteruit zou gaan, kan je gewoon in je eigen serviceflat blijven wonen terwijl je anders sneller terechtkomt in een echt verzorgingstehuis.  Er bestaat maar één officiële term: erkende assistentiewoningen. Andere termen, zoals serviceflats, zijn niet officieel. Wil je een woning met zorgondersteuning huren of kopen, ga dan altijd goed na of het om een erkende assistentiewoning gaat. Op de website checkassistentiewoning.be vind je een overzicht van criteria waaraan erkende assistentiewoningen moeten voldoen, wat belangrijke aandachtspunten zijn in je beslissing, waar ze gelegen zijn, voorbeelddocumenten,… Ook de bestaande erkende assistentiewoningen in Gent vind je daar terug.

Begeleid zelfstandig wonen

Sinds het Decreet Integrale jeugdhulp van 2014 is de term 'Begeleid zelfstandig wonen' verandert door  'Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen' . De werking en doelgroep is dezelfde gebleven. 

 

Bemiddeling

Conflicten kunnen de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar of een cliëntoverleg organiseren. Samen met de betrokkenen ontknoopt hij het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis. De bemiddeling is gratis.

Bemiddeling moet ook ingeschakeld worden wanneer cliënt en hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort.

Beroepsgeheim

Je hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim, dat wil zeggen dat hij geen informatie met anderen deelt zonder toestemming van de cliënt. Enkel binnen het eigen team deelt je hulpverlener informatie met zijn teamcollega’s en de teamverantwoordelijke. Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de hulpverleningsrelatie beëindigd is. 

Er zijn vier situaties waarin het beroepsgeheim vervalt:

  • voor een rechtbank of een parlementaire onderzoekscommissie, als het onderzoek dat vereist (zie spreekrecht van de hulpverlener)
  • bij ouders van een minderjarige, aangezien zij aansprakelijk zijn en beslissingsrecht hebben over fundamentele aspecten van de opvoeding zoals onderwijs en gezondheid
  • als de betrokken persoon akkoord gaat, wilsonbekwaam is of er een noodsituatie dreigt
  • om leidinggevenden op de hoogte te brengen; dan ontstaat er een gedeeld beroepsgeheim

Beroepsinschakelingstijd (BIT)

Als schoolverlater van minder dan 25 jaar (ongeacht of je wel of niet afgestudeerd bent) moet je je zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende. Wanneer blijkt dat je nog niet voldoende hebt gewerkt om een werkloosheidsuitkering te ontvangen, moet je een beroepsinschakelingstijd doorlopen van 12 maanden. Wanneer deze periode voorbij is, heb je misschien recht op een inschakelingsuitkering.

Neem contact op met een uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. 

Beroepskaart voor vreemdelingen

Om als buitenlander (geen EER-onderdaan)  in België als zelfstandige aan de slag te kunnen, heb je een beroepskaart nodig. 


Tip: het ondernemingsloket helpt je ook om de nodige kennis te vergaren: basiskennis bedrijfsbeheer, specifieke beroepsbekwaamheid, ... 


 

Beschut wonen

Een initiatief voor beschut wonen (IBW) begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, maar die ook (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen. Een IBW biedt hen een woonvorm waar ze begeleiding krijgen. Dat kan zijn onder de vorm van groepswonen (3-10 personen die samenhuizen) of individueel wonen.

Een IBW organiseert aangepaste dagactiviteiten voor de bewoners: sommigen volgen een opleiding, anderen werken of doen vrijwilligerswerk en nog anderen gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis.

Naast een individuele begeleider voor elke bewoner, komt er ook een 'gemeenschappelijk' begeleider wekelijks (of meerdere keren per week) langs. 

Beschutte werkplaats

Beschutte werkplaatsen stellen bij voorrang personen met een beperking tewerk die blijvend of tijdelijk (nog) niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt maar (extra)  begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Om te kunnen werken in een beschutte werkplaats heb je een erkenning nodig van de VAPH. De doelgroep van sociale werkplaatsen is ruimer en richt zich tot alle uiterst kwetsbare werkzoekenden.

Het ultieme doel is om de werknemers door middel van ervaring te doen doorstromen naar een job binnen het normale economisch circuit. 


Tip: Op deze website vind je informatie over  diverse Vlaamse maatregelen en programma’s voor werk en sociale economie, waaronder de Beschutte  Werkplaatsen.